”Nikka Whiskey” Yoichi Distillery – Inheriting the history of Japanese whiskey

”Nikka Whiskey” Yoichi Distillery – Inheriting the history of Japanese whiskey

Nikka Whiskey was founded by Masataka Taketsuru, the father of Japanese Whiskey…more